• شیوه رشد خلاق
    گروه مطالعاتی شیوه معتقد است دانش به عنوان ابزاری در خدمت ارتقای مسائل انسانی اهمیت دارد و فعالیت‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی، توان بهبودی کمی و کیفی و افزایش کیفیت زندگی انسان را دارند.
مرکز آموزش و دفتر خدمات پژوهشی شیوه

شیوه با ویژگی مسئله محور و کاربردی بودن، تحقیقات، پژوهش‌ها و مطالعات خود را با هدف تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه خصوصا در حوزه های مشخص شده تخصصی بنا نهاده است. مجموعه شیوه ترکیبی از متخصصان دارای سوابق درخشان در نوآوری و خلق ایده‌های کاربردی برای حل مسائل مختلف در حوزه های تخصصی است. بر این باوریم که تنها حل مسائل کافی نیست که می‌تواند راهگشا باشد بلکه یافتن مسائل درست و همچنین شیوه مواجهه با آن و یافتن روش متناسب با مسئله از مهمترین نکاتی است که بایستی هر پژوهشگر و پژوهشکده‌ای آن را مد نظر قرار دهد تا بتواند تاثیرگذار و مطلوب واقع شود.

  • نیروی انسانی درون سازمان
  • نیروی انسانی سازمان‌های مختلف
  • مشتریان و خریداران محصولات و سامانه‌های نرم افزاری از زیرمجموعه‌های گروه ایده پردازان اسطوره
گستره فعالیت
images

آموزش

پرســنل و مدیریـــت ســـازمانی با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزش حضوری همچنین برگــــزاری دوره‌های آمــــوزش و میــــــزگرد مجازی

images

ارزیابی و ممیزی

تـــدوین و تنظـــــیم درســـــنامه های آموزشی، ارزیـــــابی و ممیزی فــــرایند های آموزش، تهـــیه و تولید رســــانه های آموزشی و تهــــیه و تدویـــــن مقالات علمی

images

مدیریت محتوا

مرکز آموزش و دفتر خدمات پژوهشی شیوه در حوزه‌‎های سیستم مدیریت آموزش و سیستم مدیریت محتوا با به روزترین سطح علمی روزآمد و استانداردهای جهانی هم‌تراز با با روش کشورهای توسعه یافته فعالیت داشته و به مشتریان و مخاطبان خود محصولات و خدمات ارایه می‌دهد.

images

مدیریت پروژه

راهبری و مسئـــــولیت انجـــــام پــــروژه‌های علمی و پژوهــشی، کمی ســــــازی نتـــایج بر اســـاس روشهاي آمار در پژوهش، تدوین شاخص‌های ارزیابی و برگزاری آزمون‌های سازمانی و ارزیــــابی و ممـــــیزی سطوح و عملـــــکرد سازمانی

targets